Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

 1. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του “Εργαστηρίου Γιάννης Μόραλης” επί των ονομάτων, διακριτικών γνωρισμάτων, σημάτων, λογοτύπων, πληροφοριών, δεδομένων ήχου, εικόνων, υποδειγμάτων εγγράφων κλπ. που κάθε φορά  περιέχονται ή διακρίνονται με οποιοδήποτε τρόπο στο www.jmoralis.gr («Δικτυακό τόπο») προστατεύονται από την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία έναντι κάθε τρίτου που τυχόν χρησιμοποιεί, ιδιοποιείται, αναπαράγει, εμπορεύεται, τροποποιεί, μεταδίδει, αντιγράφει, μεταβιβάζει, διανέμει, αναδημοσιεύει αυτά, με οιονδήποτε τρόπο και για οιονδήποτε λόγο, χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη συναίνεση ή εξουσιοδότηση του “Εργαστηρίου Γιάννης Μόραλης”, όπως ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία, ή εν γένει τα παραβιάζει άμεσα ή έμμεσα.
  To “Εργαστήριο Γιάννης Μόραλης” απαγορεύει ρητά οποιαδήποτε χρήση του περιεχόμενου του Δικτυακού τόπου, πλην της απλής και απευθείας ανάγνωσης προς ενημέρωση για αποκλειστικά προσωπικούς σκοπούς από τον κάθε επισκέπτη αυτού.
  Περαιτέρω, το “Εργαστήριο Γιάννης Μόραλης” επιφυλάσσει κάθε νόμιμου δικαιώματός του απέναντι σε οποιονδήποτε που παραβιάζει, τα παραπάνω ρητά αναφερόμενα δικαιώματά του.
 2. Οι χρήστες θα πρέπει να είναι ενήμεροι ότι ορισμένα αρχεία ή δεδομένα ενδέχεται να αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία τρίτων μερών (συνεργατών φορέων, οργανισμών, εταιρειών κτλ.) και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς την άδεια αυτών των τρίτων μερών (που ενδέχεται να αναγράφονται στη σχετική ένδειξη του Δικτυακού τόπου). Απαγορεύεται αυστηρά η αποθήκευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μετάδοση ή διανομή οποιοδήποτε τμήματος του περιεχομένου του Δικτυακού τόπου για εμπορικούς σκοπούς ή για οποιαδήποτε άλλη χρήση. Απαγορεύεται αυστηρά η αποθήκευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μετάδοση ή διανομή κατατεθειμένων σημάτων του “Εργαστηρίου Γιάννης Μόραλης”, καθώς και σημάτων συνεργαζόμενων φορέων που εμφανίζονται στο Δικτυακό τόπο.
 3. Τα κείμενα είναι προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας και ως εκ τούτου προστατεύεται κατά τις διατάξεις του Ελληνικού Νόμου Ν.2121/1993 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και από τις διεθνείς συμβάσεις περί πνευματικών δικαιωμάτων. Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή για εμπορική ή άλλου είδους χρήση. 
 4. Κάθε πληροφορία ή παραπομπή που εμπεριέχεται στο Δικτυακό τόπο αποσκοπεί στην κατά το δυνατό ακριβέστερη και αμεσότερη εξυπηρέτηση των επισκεπτών. Το “Εργαστήριο Γιάννης Μόραλης” ως ιδιοκτήτης του συγκεκριμένου Δικτυακού τόπου, έχει καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε να διατηρήσει την ποιότητα & πιστότητα των περιεχομένων πληροφοριών. Ωστόσο, το “ Εργαστήριο Γιάννης Μόραλης ” δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη για τη μη έγκαιρη ανανέωση των πληροφοριών και υπηρεσιών που εμπεριέχονται στο Δικτυακό τόπο σε οποιαδήποτε δεδομένη χρονική στιγμή, ούτε για το περιεχόμενο και τη νομιμότητα ή την χρήση άλλων δικτυακών τόπων, στους οποίους τυχόν παραπέμπει. Το “Εργαστήριο Γιάννης Μόραλης” δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη έναντι των επισκεπτών του Δικτυακού τόπου σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες ή πρόσωπα που τυχόν διαφημίζονται ή αναφέρονται άμεσα ή έμμεσα μέσω αυτού.
 5. Το “Εργαστήριο Γιάννης Μόραλης” προστατεύει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών του Δικτυακού τόπου που τυχόν υποβάλλονται προς το “ Εργαστήριο Γιάννης Μόραλης ”, μέσω της επίσκεψης ή της πλοήγησης σε αυτόν. Στην περίπτωση αυτή, οι επισκέπτες του εν λόγω Δικτυακού τόπου αναγνωρίζουν και αποδέχονται την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων για τους σκοπούς για τους οποίους τα υποβάλλουν στο “Εργαστήριο Γιάννης Μόραλης”. Οι επισκέπτες ευθύνονται για τυχόν υποβολή προσωπικών δεδομένων τρίτων προσώπων προς το “Εργαστήριο Γιάννης Μόραλης” χωρίς σχετική εξουσιοδότηση, καθώς και για την υποβολή ψευδών, αναληθών ή ανακριβών στοιχείων και δεδομένων προς αυτόν με σκοπό την εξαπάτηση ή παραπλάνηση.
 6. Το “Εργαστήριο Γιάννης Μόραλης” δύναται, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, να διακόπτει, προσωρινά ή οριστικά, την πρόσβαση ή τη λειτουργία του Δικτυακού τόπου, καθώς και να μεταβάλει με οποιοδήποτε τρόπο το περιεχόμενο και τη μορφή αυτού, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Το “Εργαστήριο Γιάννης Μόραλης” δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την αδιάκοπη και χωρίς οιουδήποτε είδους σφάλματα λειτουργία του Δικτυακού τόπου.
 7. Απαγορεύεται κάθε παράνομη ή αντισυναλλακτική χρήση του Δικτυακού τόπου, καθώς και κάθε χρήση αντίθετη προς τους παρόντες όρους, στους οποίους λογίζεται ότι προσχωρούν ανεπιφύλακτα οι επισκέπτες αυτού, ή κάθε ενέργεια και παράλειψη που καθιστά ή δύναται να καταστήσει δυσχερή ή αδύνατη την ορθή και ομαλή λειτουργία του εν λόγω Δικτυακού τόπου.
 8. Στην περίπτωση που υπάρχει σύγχυση ή ανακολουθία ανάμεσα στην Ελληνική & Αγγλική έκδοση οπουδήποτε στο Δικτυακό τόπο, η Ελληνική έκδοση θα υπερισχύσει.